Businessactiviteiten 2021

Dag Datum Activiteit
Do. 18 maart 1e activiteit – Winter Training
Do. 20 mei 2e activiteit – Businessdag
Do. 8 juli 3e activiteit – Nine & Dine
Do. 30 september 4e activiteit – Avond Golf
Do. 4 november 5e activiteit – ???
Deel dit: